Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek
9
00 - 1800

Sobota
1000 1500

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek
900 - 1800

Sobota
1000 1500

Regulamin Biblioteki
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego

Przepisy ogólne

 1. Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jest biblioteką naukową. 
 2. Biblioteka wchodzi w skład sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.
  Swoje zbiory udostępnia na miejscu w czytelni wszystkim zainteresowanym.
 3. Dane osobowe gromadzone w Bibliotece WNPiSM UW:
  3.1. są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach 
  (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539) i art. 65 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385)
  3.2. podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926) 
 4. Prawo wypożyczania mają:
  - pracownicy i studenci Wydziału,
  - inni użytkownicy w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego.
 5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne.
  W razie uszkodzenia lub zagubienia dzieła obowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz
  lub pokryć koszty konserwacji.  Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki
  ustala jej kierownik.
 6. Czytelnik przebywa na terenie biblioteki jedynie w godzinach jej otwarcia.
 7. Kierownik Biblioteki po konsultacjach z Komisją Biblioteczną Wydziału, może mieć prawo
  zmiany godzin otwarcia biblioteki, zasad wypożyczeń oraz specjalnych ograniczeń dotyczących
  udostępniania materiałów bibliotecznych poza czytelnię.

Udostępnianie zbiorów w czytelni

 1. Użytkowników czytelni obowiązuje:
  - pozostawienie w szatni okryć, teczek i toreb
  - zgłoszenie się do dyżurującego bibliotekarza z rewersem i legitymacją studencką, wpisanie się
  do księgi obecności oraz pozostawienie na czas korzystania z czytelni legitymacji lub ważnego
  dokumentu tożsamości (dla osób spoza Uczelni),
  - zarejestrowanie u dyżurującego bibliotekarza wnoszonych publikacji.
 2. Kierownik Biblioteki określa kategorię zbiorów przeznaczonych do udostępniania wyłącznie na miejscu.
 3. Biblioteka zamiast oryginalnych materiałów bibliotecznych może udostępnić ich reprodukcję.
 4. Zbiory znajdujące się w czytelni są objęte wolnym dostępem do półek.
 5. Zbiory znajdujące się w magazynie wydaje pracownik Biblioteki. Czytelnik może zamówić
  jednorazowo do czytelni 4 vol.
 6. Wynoszenie czasopism i książek poza obręb czytelni jest możliwe wyłącznie za zgodą dyżurującego
  pracownika Biblioteki pod zastaw legitymacji studenckiej lub indeksu na czas ściśle określony.
 7. Za przetrzymanie książek udostępnionych w czytelni system nalicza karę w wysokości 10 zł.
  za każdy dzień przetrzymania
 8. Korzystanie z Internetu na terenie Biblioteki dozwolone jest tylko w celach naukowych
  i edukacyjnych. Zabrania się:
  - wykorzystywania komputerów Biblioteki WNPiSM w celach zarobkowych;
  - naruszania praw autorskich;
  - instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.
 9. Prowadzenie rozmów przez telefony komórkowe, jedzenie i picie oraz palenie papierosów
  jest zabronione na terenie Biblioteki - wypożyczalnia, czytelnia i katalogi.

Zasady wypożyczeń poza czytelnią

 1. Prawo wypożyczania mają wyłącznie pracownicy i studenci Wydziału.
 2. Rejestracji konta w systemie wypożyczeń można dokonać przez Internet. Bezpośredniego zapisu
  dokonuje się w Bibliotece Uniwersyteckiej na podstawie legitymacji pracowniczej lub studenckiej Wydziału.
 3. O każdej zmianie adresu domowego i nazwiska czytelnik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę.
 4. Wypożyczać książki można tylko osobiście. 
 5. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie zamówienia złożonego w systemie lub wypełnionego
  na miejscu rewersu. Czas oczekiwania na realizację zamówienia zależy od ilości złożonych
  zamówień .
 6. Za pomocą komputerowego zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA wypożyczane
  są wyłącznie książki z lokalizacją: „WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA - Wypożyczalnia",
  mające status .„DOSTĘPNY"
 7. Przy wypożyczeniu dzieł czytelnik otrzymuje wydruk potwierdzający wypożyczenie wraz
  z terminem zwrotu.
 8. Zalogowanie się do systemu wypożyczeń umożliwia wgląd do stanu konta oraz prolongatę terminu zwrotu książek.
 9. Czytelnik może dokonywać zmiany hasła. W przypadku zapomnienia, bibliotekarz może
  nadać hasło wyłącznie na życzenie czytelnika, który osobiście zgłosi się do Biblioteki.
 10. Liczbę wypożyczonych dzieł, okresy wypożyczeń oraz terminy zwrotów ustala Biblioteka (Aneks nr 1).
 11. Czytelnicy zobowiązani są rozliczyć się z wypożyczonych książek do 15 lipca każdego roku
  lub uzyskać zgodę na przedłużenie okresu wypożyczenia. Studenci kończący w danym
  roku akademickim studia po rozliczeniu się z Biblioteką uzyskują zaświadczenie niezbędne
  do odbioru dyplomu.
 12. Każdy użytkownik Biblioteki odchodzący z Uniwersytetu ma obowiązek uzyskania zaświadczenia
  o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.
 13. Wyjeżdżający za granicę na dłuższy okres powinni zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne.
 14. Bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych książek
  przed upływem ustalonego terminu.
 15. Przetrzymanie książek (poza określony termin zwrotu) powoduje naliczanie przez system kary
  w wysokości 50 gr. za każdy roboczy dzień przetrzymania. Karę należy uregulować dokonując
  wpłaty na wskazane konto WDiNP
 16. Konto czytelnika zostaje zablokowane do czasu uregulowania zaległości - zwrotu książki i okazania
  dowodu wpłaty w wysokości naliczonej kary.
 17. Czytelnik z zablokowanym kontem w innej Bibliotece UW nie ma prawa do wypożyczania
  w Bibliotece WDiNP, do czasu uregulowania wszystkich zaległości
 18. W wypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy niezwłocznie porozumieć się
  z dyżurującym bibliotekarzem lub kierownikiem Biblioteki celem uzgodnienia zasad uregulowania
  straty. Sytuacja taka może wymagać założenia dodatkowej blokady konta do czasu rekompensaty strat.
 19. W wypadku rażącego naruszenia Regulaminu Kierownik Biblioteki zastrzega sobie prawo
  do powiadomienia  o tym fakcie innych bibliotek.

Aneks I
Przepisy szczegółowe dotyczące wypożyczeń:

 1. Wyróżnia się dwa typy użytkowników Biblioteki WNPiSM określające limit wypożyczeń:
  - Studenci (W TYM DOKTORANCI) wszystkich trybów studiów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
  - do 8 wol. do 30 dni
  - Pracownicy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - do 10 wol. do 90 dni
  - Absolwenci piszący pracę magisterską lub licencjacką zapisani na podstawie zaświadczenia
    - 3 wol. na 30 dni (dzieła kilkutomowe traktowane są jako jedna pozycja).
 2. W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć limit ilości wypożyczonych woluminów, a książki
  mogą być wypożyczane na okres krótszy niż 30 dni. Ustala to dyżurujący bibliotekarz.
 3. Czasopism oraz egzemplarzy księgozbioru podręcznego nie wypożycza się.

Aneks II
Wypożyczanie w ramach sieci bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego
oraz wypożyczeń międzybibliotecznych.

 1. Biblioteka Uniwersytecka (BUW) udostępnia swoje zbiory wszystkim pracownikom i studentom
  Uniwersytetu Warszawskiego 
  bez pośrednictwa Biblioteki Wydziałowej. Publikacje przeznaczone
  przez BUW do udostępniania w czytelni, a wypożyczone przez Bibliotekę Wydziałową w ramach
  wypożyczeń międzybibliotecznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na miejscu.
 2. W ramach wypożyczeń między pozostałymi bibliotekami sieci Uniwersytetu Warszawskiego
  dopuszcza się udostępnianie wypożyczonych publikacji do domu.
 3. Czytelnicy zapisani w wypożyczalni Biblioteki mogą korzystać także z wypożyczeń
  międzybibliotecznych poza siecią bibliotek UW, w ramach ogólnie przyjętych zasad:
  - wypożyczone przez Bibliotekę zamawiającą materiały biblioteczne udostępniane są czytelnikom
  wyłącznie w czytelni Biblioteki,
   - materiały biblioteczne mogą być w szczególnie uzasadnionych wypadkach za zgodą Biblioteki
  wypożyczającej, wypożyczone czytelnikom do domu.
   

O wypożyczeniu międzybibliotecznym decyduje i ponosi odpowiedzialność za wypożyczone materiały
kierownik Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.

Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę prawa korzystania
z Biblioteki.
Prodziekan WDiNP UW d/s biblioteki
dr hab. Stanisław Bieleń
Kierownik Biblioteki WDiNP UW
mgr Ewa Busse-Turczyńska


Powrót do góry strony

Szukaj na stronach
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions