Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

-

Sobota

-

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

10.00 - 18.00

Sobota
-

Regulamin Biblioteki
Wydziału Nauk Politycznych I Studiów Międzynarodowych UW

Przepisy ogólne

1. Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jest biblioteką naukową.
2. Biblioteka wchodzi w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Dane osobowe gromadzone w Bibliotece WNPiSM UW
3.1. są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach
(Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539) i art. 88 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365).
3.2.dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).
4. Prawo wypożyczania mają:
- pracownicy i studenci Wydziału oraz jednostek współpracujących z Wydziałem
- inni użytkownicy w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego.
5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne. W razie uszkodzenia lub zagubienia dzieła obowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz lub pokryć koszty konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustala jej kierownik.
6. Czytelnik przebywa na terenie biblioteki jedynie w godzinach jej otwarcia.
7. Kierownik Biblioteki, po konsultacjach z Dziekanem Wydziału, może mieć prawo zmiany godzin otwarcia biblioteki, zasad wypożyczeń oraz specjalnych ograniczeń dotyczących udostępniania materiałów bibliotecznych.

Udostępnianie na miejscu

1. Kierownik Biblioteki określa kategorię zbiorów przeznaczonych do udostępniania wyłącznie na miejscu.
2. Użytkowników czytelni obowiązuje:
- pozostawienie w szatni okryć, teczek i toreb
- zgłoszenie korzystania z czytelni do dyżurującego bibliotekarza,
- zarejestrowanie u dyżurującego bibliotekarza wnoszonych publikacji.
3. Biblioteka zamiast oryginalnych materiałów bibliotecznych może udostępnić ich reprodukcję.
4. Zbiory znajdujące się w czytelni są objęte wolnym dostępem do półek.
5. Zbiory znajdujące się w magazynie wydaje pracownik Biblioteki na podstawie ważnej elektronicznej karty bibliotecznej/legitymacji. Czytelnik może zamówić jednorazowo do czytelni 4 vol. Książki są wczytywane na konto Czytelnika.
6. Wynoszenie czasopism i książek poza obręb czytelni jest możliwe wyłącznie za zgodą dyżurującego pracownika Biblioteki, na czas ściśle określony.
7. Jedzenie i picie, palenie papierosów oraz prowadzenie rozmów telefonicznych jest zabronione na terenie Biblioteki.

Zasady wypożyczeń

1. Prawo wypożyczania mają wyłącznie pracownicy i studenci Wydziału.
2. Rejestracji konta w systemie wypożyczeń można dokonać przez Internet. Bezpośredniego zapisu dokonuje się w Bibliotece Uniwersyteckiej na podstawie legitymacji pracowniczej lub studenckiej Wydziału.
3. O każdej zmianie adresu domowego i nazwiska czytelnik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę.
4. Wypożyczać książki można tylko osobiście. W uzasadnionych przypadkach, Czytelnik może pisemnie upoważnić inną osobę do wypożyczenia zbiorów na swoje konto.
5. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie złożonego zdalnie zamówienia w systemie lub wypełnionego na miejscu rewersu. Przy wypożyczeniu dzieł czytelnik otrzymuje wydruk potwierdzający wypożyczenie wraz z terminem zwrotu.
6. Zalogowanie się do systemu wypożyczeń umożliwia wgląd do stanu konta.
7. Czytelnik może dokonywać zmiany hasła. W przypadku zapomnienia, bibliotekarz może nadać hasło wyłącznie na życzenie czytelnika, który osobiście zgłosi się do Biblioteki.
8. Liczbę wypożyczonych dzieł, okresy wypożyczeń oraz terminy zwrotów ustala Biblioteka (Aneks nr 1).
9. Czytelnicy zobowiązani są rozliczyć się z wypożyczonych książek do 15 lipca każdego roku lub uzyskać zgodę na przedłużenie okresu wypożyczenia. Studenci kończący w danym roku akademickim studia po rozliczeniu się z Biblioteką uzyskują zaświadczenie niezbędne do odbioru dyplomu.
10. Każdy użytkownik Biblioteki odchodzący z Uniwersytetu ma obowiązek uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.
11. Wyjeżdżający za granicę na dłuższy okres powinni uprzednio zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne.
12. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać w miarę możliwości Biblioteki
13. Bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.
14. Przetrzymanie wypożyczonych książek (poza określony termin zwrotu) powoduje naliczanie przez system kary w wysokości 50 gr. za każdy roboczy dzień przetrzymania i 10 zł./dzień, za przetrzymanie książki udostępnionej w czytelni.
15. Czytelnik ma zablokowane konto do czasu uregulowania zaległości – zwrotu książki, dokonania przelewu kwoty naliczonej kary na konto Wydziału, dostarczenia dowodu wpłaty.
16. Czytelnik z zablokowanym kontem w innej Bibliotece UW nie ma prawa do wypożyczania w Bibliotece WNPiSM, do czasu uregulowania wszystkich zaległości
17. W wypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy niezwłocznie porozumieć się z dyżurującym bibliotekarzem lub kierownikiem Biblioteki celem uzgodnienia zasad uregulowania straty. Sytuacja taka może wymagać założenia dodatkowej blokady konta do czasu rekompensaty strat.
18. W wypadku rażącego naruszenia Regulaminu Kierownik Biblioteki zastrzega sobie prawo do powiadomienia o tym fakcie innych bibliotek.

Aneks I

Przepisy szczegółowe dotyczące wypożyczeń:

1. Wyróżnia się dwa typy użytkowników Biblioteki WNPiSM określające limit wypożyczeń:
• Studenci wszystkich trybów studiów Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych – do 8 wol. do 30 dni
• Pracownicy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – do 10 wol. do 30 dni
• Pracownicy i Studenci pozostałych Wydziałów UW – do 5 wol. do 30 dni, księgozbiór mniej wykorzystywany na WNPiSM UW.
* (dzieła kilkutomowe traktowane są jako jedna pozycja).
2. W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć limit ilości wypożyczonych woluminów, a książki mogą być wypożyczane na okres krótszy niż 30 dni. Ustala to dyżurujący bibliotekarz.
3. Czasopism oraz materiałów z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się.

Aneks II

Wypożyczanie w ramach sieci bibliotecznej
Uniwersytetu Warszawskiego oraz wypożyczeń międzybibliotecznych

1. Biblioteka Uniwersytecka (BUW) udostępnia swoje zbiory wszystkim pracownikom i studentom Uniwersytetu Warszawskiego bez pośrednictwa Biblioteki Wydziałowej. Publikacje przeznaczone przez BUW do udostępniania w czytelni, a wypożyczone przez Bibliotekę Wydziałową w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na miejscu.
2. W ramach wypożyczeń między pozostałymi bibliotekami sieci Uniwersytetu Warszawskiego dopuszcza się udostępnianie wypożyczonych publikacji do domu.
3. Czytelnicy zapisani w wypożyczalni Biblioteki mogą korzystać także z wypożyczeń międzybibliotecznych poza siecią bibliotek UW, w ramach ogólnie przyjętych zasad:
- wypożyczone przez Bibliotekę zamawiającą materiały biblioteczne udostępniane są czytelnikom wyłącznie w czytelni Biblioteki,
- materiały biblioteczne mogą być w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Biblioteki wypożyczającej, wypożyczone czytelnikom do domu.
4. O wypożyczeniu międzybibliotecznym decyduje i ponosi odpowiedzialność za wypożyczone materiały
kierownik Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.
5. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę prawa korzystania z Biblioteki.

Aneks III

Korzystanie z komputerów w czytelni Biblioteki WNPiSM

1. Biblioteka WNPiSM udostępnia w czytelni komputery studentom i pracownikom UW w celach naukowych: wyszukiwania informacji w bazach danych i katalogach, pisania krótkich prac naukowych
2. Zabrania się:
• korzystania z komputerów w celach prywatnych i komercyjnych
• zmiany konfiguracji systemu
• wgrywania własnych programów i plików na dysk komputerów
3. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu wi-fi dla komputerów prywatnych

Warszawa, dn. 11.05.2018 

Prodziekan WNPiSM UW d/s Finansowych i Rozwoju
dr hab Daniel Przastek

Kierownik Biblioteki WNPiSM UW
kustosz dypl. mgr Ewa Busse-Turczyńska

Szukaj na stronach
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions